GWARANCJA JAKOŚCI

Jarplast Sp. z o. o.  z siedzibą w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 94D, zwana dalej Gwarantem udziela GWARANCJI JAKOŚCI na produkty kompozytowe, w tym deski, legary, listwy wykończeniowe będące w ofercie GWARANTA..  

GWARANCJA JAKOŚCI udzielana jest na okres:

25 lat w zakresie:

ï gnicia i butwienia wynikającego z działań grzybów i bakterii,

ï zniszczeń wynikających z działania owadów i insektów.

3 lat w zakresie:

ï niezmienności właściwości mechanicznych,

ï pęknięć (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i pęknięć powstałych na skutek zbyt dużego obciążenia),

ï deformacji i wypaczeń,

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z datą zakupu (zgodnie z wystawionym dokumentem zakupu).

2. Gwarancja udzielona jest wyłącznie na wady tkwiące w produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek:

ï niewłaściwego montażu niezgodnego z instrukcją montażu desek oraz zasadami sztuki budowlanej,

ï nieodpowiedniej pielęgnacji,

ï niewłaściwego stosowania i obchodzenia się z produktem.

3. Gwarancją nie są objęte:

ï uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,

ï uszkodzenia spowodowane wadami konstrukcji tarasu i/lub błędnym montażem,

ï uszkodzenia mechaniczne, odkształcenia i pęknięcia wynikające z nadmiernego przeciążenia lub

spowodowane na skutek uderzenia,

ï zmiany wymiarowe wynikające z rozszerzalności materiału wraz ze zmianą temperatury,

ï zmiany wynikające z normalnego użytkowania systemu (mechaniczne zarysowania, plamy, itp.),

ï uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub działaniem sił wyższych (gradobicie,

huragan, powódź, pożar, itp.),

ï różnice kolorystyczne pomiędzy wyrobami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych,

ï zmiany koloru będące naturalnym procesem w wyniku wystawienia produktu na działanie promieni UV i wody, 

ï zmiany wynikające z zastosowania niewłaściwych środków do konserwacji lub czyszczenia.

4. Zróżnicowanie:

ï Poszczególne deski kompozytowe, z uwagi na ich organiczną cechę, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie. Kolory powierzchni desek mogą być różne w różnych dostawach. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu.

5. Zgłoszenie reklamacji musi zostać przesłane pisemnie do Gwaranta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po stwierdzeniu wady przez Nabywcę. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest załączenie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą: opis wady, dokument zakupowy oraz zdjęcia przedstawiające zgłaszaną wadę.

6. W celu weryfikacji zgłoszonych roszczeń może istnieć konieczność dokonania oględzin na miejscu montażu systemu.

Ponadto Gwarant może poprosić Nabywcę o przedstawienie dodatkowych informacji. Odmowa przeprowadzenia oględzin lub brak wyjaśnień niezbędnych do oceny zgłaszanych roszczeń skutkuje nieuwzględnieniem zgłoszonej reklamacji.

7. Nabywca po stwierdzeniu wady zobowiązany jest do pozostawienia produktu w sposób nienaruszony aż do momentu podjęcia decyzji Gwaranta o dalszym sposobie postępowania. Dokonanie jakichkolwiek zmian, czyszczenie, naprawa bez zgody Gwaranta skutkuje automatycznym wygaśnięciem uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji.

8. W ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji Gwarant określi tok postępowania gwarancyjnego.

9. W przypadku uznania gwarancji Gwarant może obniżyć cenę towaru lub wymienić towar wolny od wad. W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego samego produktu Gwarant zastrzega sobie prawo doboru do naprawy gwarancyjnej produktów zastępczych.

10. Gwarant zastrzega sobie prawo zaprzestania produkcji wyrobu, jego modyfikacji oraz zmiany palety kolorystycznej bez uprzedzenia.

11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku wymiany produktu będzie on różnił się kolorem od pozostałych wcześniej zamontowanych elementów systemu.

12. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, Nabywca zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania i spakowania reklamowanego towaru umożliwiającego sprawny odbiór oraz bezpieczny transport.

13. Wszelkie koszty dodatkowe (transport, demontaż, montaż, składowanie, itp.) nie są objęte gwarancją.

14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów.

15. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest Sad właściwy dla siedziby GWARANTA Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.